Winkelen op categorie

Home

banner

Left Banner

klantenservice

Klantenservice

Telefoon: +31 (0)512 364140
Mail: postbus@ammusic.nl
WhatsApp

Waarom AM Music?

  • Persoonlijk contact
  • Al jaren ervaring op muziek gebied
  • Wij leveren topproducten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van AM Music Distribution & Publishing,
tevens handelend onder de naam “AM Music”.
Hierna te noemen AM Music Distribution & Publishing opgesteld en in werking getreden 1 januari 2018.

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AM Music Distribution & Publishing en een Wederpartij waarop AM Music Distribution & Publishing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AM Music Distribution & Publishing, voor de uitvoering waarvan door AM Music Distribution & Publishing derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van AM Music Distribution & Publishing en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. AM Music Distribution & Publishing en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien AM Music Distribution & Publishing niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AM Music Distribution & Publishing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 1.1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 1.2- Identiteit van de ondernemer

AM Music Distribution & Publishing (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);
de Buorren 49, 8408 HJ Lippenhuizen
Telefoonnummer: +31(0)512 – 36 41 40
E-mailadres:postbus@AMMusic.nl
KvK-nummer: 67700470
Btw-identificatienummer: NL001460050B19

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van AM Music Distribution & Publishing zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. AM Music Distribution & Publishing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is AM Music Distribution & Publishing daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AM Music Distribution & Publishing anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht AM Music Distribution & Publishing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen AM Music Distribution & Publishing en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij AM Music Distribution & Publishing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. AM Music Distribution & Publishing dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
AM Music Distribution & Publishing heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
AM Music Distribution & Publishing is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan AM Music Distribution & Publishing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien AM Music Distribution & Publishing gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan AM Music Distribution & Publishing ter beschikking heeft gesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. AM Music Distribution & Publishing zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is AM Music Distribution & Publishing gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen AM Music Distribution & Publishing bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van AM Music Distribution & Publishing op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan AM Music Distribution & Publishing een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens AM Music Distribution & Publishing gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van AM Music Distribution & Publishing daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien AM Music Distribution & Publishing bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is AM Music Distribution & Publishing onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan AM Music Distribution & Publishing toekomende bevoegdheid of een op AM Music Distribution & Publishing rustende verplichting ingevolge de wet;
In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij AM Music Distribution & Publishing alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1 AM Music Distribution & Publishing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst AM Music Distribution & Publishing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van AM Music Distribution & Publishing kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is AM Music Distribution & Publishing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AM Music Distribution & Publishing kan worden gevergd.
2 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is AM Music Distribution & Publishing gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AM Music Distribution & Publishing op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien AM Music Distribution & Publishing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien AM Music Distribution & Publishing op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door AM Music Distribution & Publishing, zal AM Music Distribution & Publishing in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan AM Music Distribution & Publishing is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. AM Music Distribution & Publishing zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door AM Music Distribution & Publishing genoemde termijn te voldoen, tenzij AM Music Distribution & Publishing anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AM Music Distribution & Publishing vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van AM Music Distribution & Publishing op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Wederpartij is gerechtigd het/de bestelde product(en) binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te retourneren en de onderliggende overeenkomst met AM Music Distribution & Publishing te ontbinden.

7. Indien wederpartij de overeenkomst ingevolge van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient wederpartij dit schriftelijk aan AM Music Distribution & Publishing te melden. Wederpartij dient het product -na overleg met verkoper– te verzenden naar het retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Wederpartij dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.Indien wederpartij reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat wederpartij de overeenkomst met verkoper ingevolge van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen binnen 14 (veertien) werkdagen nadat AM Music Distribution & Publishing het geretourneerde product heeft ontvangen, aan wederpartij terugbetalen. AM Music Distribution & Publishing behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de originele verpakking is beschadigd, het product niet compleet is of het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van wederpartij (anders dan die van AM Music Distribution & Publishing of de leverancier van het product) is beschadigd.

9. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van AM Music Distribution & Publishing schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van wederpartij te wijten is of anderszins voor risico van wederpartij komt, zal AM Music Distribution & Publishing de wederpartij hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. AM Music Distribution & Publishing heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan wederpartij terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 5 Overmacht

AM Music Distribution & Publishing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AM Music Distribution & Publishing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AM Music Distribution & Publishing niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
AM Music Distribution & Publishing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AM Music Distribution & Publishing zijn verbintenis had moeten nakomen.
AM Music Distribution & Publishing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien AM Music Distribution & Publishing ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AM Music Distribution & Publishing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij levering plaats te vinden. Bij overeen te komen betalingstermijnen dient Betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door AM Music Distribution & Publishing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door AM Music Distribution & Publishing aangegeven. AM Music Distribution & Publishing is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
AM Music Distribution & Publishing heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallenrente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
AM Music Distribution & Publishing kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. AM Music Distribution & Publishing kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien AM Music Distribution & Publishing echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle door AM Music Distribution & Publishing in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van AM Music Distribution & Publishing totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met AM Music Distribution & Publishing gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door AM Music Distribution & Publishing geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AM Music Distribution & Publishing veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om AM Music Distribution & Publishing daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan AM Music Distribution & Publishing ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is AM Music Distribution & Publishing gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens AM Music Distribution & Publishing bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval AM Music Distribution & Publishing zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan AM Music Distribution & Publishing en door AM Music Distribution & Publishing aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AM Music Distribution & Publishing zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

De door AM Music Distribution & Publishing te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. AM Music Distribution & Publishing kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door AM Music Distribution & Publishing verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van AM Music Distribution & Publishing, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar AM Music Distribution & Publishing geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan AM Music Distribution & Publishing te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat AM Music Distribution & Publishing in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient AM Music Distribution & Publishing in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal AM Music Distribution & Publishing de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van AM Music Distribution & Publishing, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan AM Music Distribution & Publishing te retourneren en de eigendom daarover aan AM Music Distribution & Publishing te verschaffen, tenzij AM Music Distribution & Publishing anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van AM Music Distribution & Publishing daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien AM Music Distribution & Publishing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
AM Music Distribution & Publishing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AM Music Distribution & Publishing is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
AM Music Distribution & Publishing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AM Music Distribution & Publishing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AM Music Distribution & Publishing toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. AM Music Distribution & Publishing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien AM Music Distribution & Publishing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AM Music Distribution & Publishing beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van AM Music Distribution & Publishing is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AM Music Distribution & Publishing of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens AM Music Distribution & Publishing en de door AM Music Distribution & Publishing bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij AM Music Distribution & Publishing van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart AM Music Distribution & Publishing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomstschade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan AM Music Distribution & Publishing toerekenbaar is.
Indien AM Music Distribution & Publishing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden AM Music Distribution & Publishing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AM Music Distribution & Publishing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AM Music Distribution & Publishing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

AM Music Distribution & Publishing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteursweten andere intellectuele wet- en regelgeving. AM Music Distribution & Publishing heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AM Music Distribution & Publishing partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 16 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 17 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 18 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.